نفتالین استیک اسید محصول سیگما آلدریچ

Naphthaleneacetic acid By Sigma Aldrich

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

plant cell culture tested, BioReagent, ≥95%, crystallineSynonym: α-Naphthaleneacetic acid, 1-Naphthylacetic acid, NAA

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 بسته
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 بسته
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
188,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
164,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
162,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 بسته
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
300,000 - 400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
153,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
177,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
119,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 بسته
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
104,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...