4 هیدروکسی استوفنون شیمیایی

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

4 هیدروکسی استوفنون شیمیایی جهت سنتز سایر مواد شیمیایی مورد اشتفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
248,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
208,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
235,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
158,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
179,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
650,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
285,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
390,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
397,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
365,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
450,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
236,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  500
600,000 تومان
حداقل سفارش  500
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1
900,000 تومان
حداقل سفارش  250
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  250
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
800,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  100
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  25
2,200,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,800,000 تومان
حداقل سفارش  250
2,200,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...