جیبرلیک اسید کمپانی زیگما

Gibberellic acid sigma

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

Gibberellic acid BioReagent, plant cell culture tested, ≥90% gibberellin A3 basis of total gibberellins 90% gibberellin A3 basis of total gibberellins CAS Number 77-06-5

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
118,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
22,000 - 37,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  100 گرم
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
166,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
117,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 گرم
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
115,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
750,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
109,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
122,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
158,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
215,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  250 گرم
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 گرم
1,250,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
850,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
750,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...